Doktori

Dr Gojko Gvozdenović

Dr Gojko Gvozdenović dobio sina Andriju 20.aprila 1933. u Baru (podatak iz matične knjige rodjenih u Baru).

Dr Dušan Mandić

Dr Dušan Mandić(sreski ljekar) dobio je kćerku Dušicu 16.januara 1940. u Baru (podatak iz matične knjige rodjenih u Baru.)

Dr Branković Đoka Nikola, (1934- ) ljekar-specijalista Medicine rada

Dr Branković Iva Petar, (1889-1944), ljekar, upravnik civilne bolnice u Pljevljima prije Drugog svjetskog rata; Bibliografija: 10175,1116

Dr Jovović Jevrema Tanja, ljekar specijalista-pedijatar, dobitnik nagrade Oslobodjenje Bara 1994.

Dr KneževićBora Dragan, ljekar specijalista Fizikalne medicine i rehabilitacije

Mašanović Krsta Blažo, 1934. ljekar, potpukovnik JNA. Bio je upravnik Vojno-medicinskog centra u Zagrebu i utemeljivač časopisa „Medika“

Dr Mihaljević Rista Milo, 1936. ljekar specijalista-neuropsihijatar, poslanik Saveznog vijeća u Skupštini SFRJ 1982-1986

Dr Branka Pavla Savić-Milačić -specijalista ginekolog.

Dr Pasini Leopoldo, ljekar, Italijan i Pistuli Roza dobili su kćerku Izabelu 4.oktobra 1944. u Baru* podatak iz matične knjige rodjenih u Baru.

Drugih podataka nema.Možda da ima nešto više u matičnim knjigama katoličke crkve.