Štampa

Prim. dr MITAR JOVALEKIĆ

Prim. dr MITAR JOVALEKIĆ, internista-kardiolog

BIOGRAFIJA JEDNOG LOGORAŠA

Rodjen sam u selu Boljevići, Opština Bar, Republika Crna Gora, kao treće dijete iz familije JOKA M. JOVALEKIĆA i VELIKE rodj. PETRANOVIĆ datuma:           7.novembra 1916.g
Osnovnu školu završio sam u rodnom selu Boljevići, nižu gimnaziju u Cetinju, višu gimnaziju i veliku maturu u Kotoru.
Učesnik sam belvedesrskih dogadjaja 26.juna 1936. godine i tada sam bio ranjen.
Upisao sam se na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu mjeseca oktobra 1938.  Ratno vrijeme od 1941-1945.godine, moj studij na Medincinkom fakultetu je bio prekinut, a isti je nastavljen poslije završetka Drugog svjetskog rata, takodjer na Medicinskom fakulttu u Zagrebu.
Promoviran sam za Dra. medicinae universae na Mdicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 31.maja 1947.g
Stekao sam zvanje liječnika-specijaliste iz Interne medicine nakon položenog ispita iz gornjeg naslova u Zagrebu, dne 4.juna 1953.g
Postdiplomski studij iz kardiologije završio sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i položio propisane ispite 5.novembra 1976.g

Period 1941-1945

Za period  Drugog  svjetskog rata navodim glavne dogadjaje:
Poslije raspada Jugoslavije u aprilu 1941. vratio sam se u Crnu Goru, u Pogoricu kod mog brata (Ilija Jovalekić-trgovac u Podgorici).                  U 13.julskom ustanku crnogorskog naroda 1941. protiv okupatora priključio sam se lješkopoljskom bataljonu. Uskoro sam postao glavni sanitet za partizanske bataljone: lješkopoljski, donjolješanski, a kasnije i zetski.
Na terenu lješkopoljskozetskom i donjolješanskom ostao sam do mjeseca jula 1942. godine.14.jula 1942. godine bio sam uhapšen u području sela Čukovići, blizu Rijeke Crnojevića od crnogorskih nacionalista, koji su me sljedećeg dana izručili italijanskoj komandi u Rijeci Crnojevića.Iz Rijeke Crnojevića sam nakon osam dana predan komandi talijanske posade u Virpazaru.U istražnom zatvoru »Besac« u Virpazaru ostao sam do 7.januara 1943.g
7.januara 1943. talijanski stražari iz Virpazara su me prebacili u koncentracioni logor u Baru.
9.aprila 1943. transposrtovan sam sa brojnim logorašima iz logora u Baru brodom u Italiju. U Italiji sam bio u logorima: Bari, Fogga  i  Kolfiorito  sve do kapitulacije Italije, mjeseca septembra 1943.
Krajem septembra 1943. odveden sam sa drugim logorašima od njemačke vojske koja je u to vrijeme držala srednju i sjevernu Italiju, u Njemačku. U Njemačkoj sam bio u logorima III D – Berlin i VIII C - Sagan (Donja Šlezija). Za vrijeme boravka u Stammlageru VIII C – Sagan, radio sam u logorskoj ambulanti.16.02.1945. godine iz logora VIII C – Sagan, oslobodila ma je sa ostalim logorašima sovjetska Crvena armija.
30.06.1945. godine preko Maribora u Sloveniju stigao sam  u Zagreb.

    Poslijratni period

Odmah po dolasku u Zagreb, javio sam se Vojnoj komandi  II  J.A  u Zagrebu, koja me je zadržala i dodijelila na rad u Zaraznoj bolnici, a koja je pripadala Centru vojnih bolnica II . J.A u Zagrebu.
16.08.1945. godine iz Zarazne bolnice premješten sam u Dom vojnih medicinara u Zagrebu, da završim Medicinski studij.
31.maja 1947. godine završio sam Medicinski fakultet u Zagrebu, nakon čega sam stupio na rad u glavnoj Vojnoj bolnici u Zagrebu.
29.09.1947. godine proizveden sam u čin poručnika naredbom Vrhovnog komandanta J.A aktom br. 1169.
Februara 1949. godine prekomandovan sam pri v.p 7525 – Zagreb u svojstvu pukovskog liječnika.
30.juna 1949. godine demobilisan sam na osnovu člana 52. Zakona o službi u J.A i proveden u rezervu u činu poručnika.

Završetak radnog staža

Počevši od 1.09.1973. godine priznaje mi se pravo na starosnu  mirovinu, a mirovinski staž mi iznosi 35 godina, 10 mjesecu i 29 dana. Rješenje o rečenome datirano je 16.10.1973. od  Zajednice  mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske- podružnica Zagreb.

Unapredjenje i odlikovanje

Danom 15.listopada (oktobra) 1962. godine unaprijedjen sam u zvanje primarijus rješenjem Savezne komisije za službeničke poslove br.03-2868/1
Ukazom Predsjednika FNRJ Josipa Broza Tita br. 66 od 29.novembra 1959.g odlikovan sam  Ordenom rada II reda.
Nosilac sam Partizanske spomenice 1941.

    Kretanje u službi
    
    Učešće u NOB-i   ...................................  13.07.1941-14.07.1942
    Internacija .......................  ...................  14.07.1942-30.06.1945.
    JNA ....................................................    1.07.1945-30.06.1949.
    Ministarstvo nar. zdravlja Crne Gore -
    (specijalizant internae medicinae) ......       1.07.1949-30.06.1953.
    Narodna bolnica Bar ..............................  1.07.1953-31.07.1955.
    Opća bolnica Varaždin ...........................  22.09.1955-31.07.1959
    Zdrastveni centar Varaždin-
    (Opća bolnica Varaždin)............................  1.08.1959-30.11.1962.
    Medicinski centar »Blažo Orlandić« Bar ........ 1.12.1962-21.01.1966.
    Inozemstvo: Center of traumatology Tripoli(Libij 21.01.1966-5.11.1970.
    Dom Narodnog zdravlja Krapina ..................... 1.10.1971-31.08.1973.

    Glavna zaduženja i položaj u toku radnog staža

    Specijalista iz interne medicine- Interna klinika Rebro- Zagreb
    (Stipendist Ministarstva narodnog zdravlja SR Crne Gore),
                                 1.07.1949-30.06.1953.

    Šef internog odjela »Blažo Orlandić« Opće bolnice Bar,
                                1.07.1953-31.07.1955.

Šef internog odjela Opće bolnice Varaždin, odn.šef službe za interne bolesti Zdravstvengo centra Varaždin,
                                22.11.1955-30.11.1962.

    Upravnik Medicinskog centra »Blažo Orlandić« Bar,
                                1.12.1962-21.01.1966.

    Internist-Consiliarius u Traumatološkoj bolnici Tripoli (Libija)
    (Center of Traumatology),
                                21.01.1966-5.11.1970.

    Šef službe  za  interne bolesti u Domu narodnog zdravlja Krapina,
                                1.10.1971-31.08.1973.


Zagreb, 16.maja 2001.g                  Prim.dr.med. MITAR JOVALEKIĆ
                                    Internist- kardriolog
                                        nosilac Partizanske spomenice 1941