Štampa

Medicinari CG u ratu

Slobodan Nikčević : Zdravstvena zaštita u nikšićkom kraju u toku NOR-a

Sanitetska služba

 

 

Bar

Crna Gora

Jugoslavija

Uc. NOR i sar. NOP

Jugoslavija

Žrtve faš terora.

Ukupno u Jugoslaviji

Ljekari

2

18p+9č

213

199

559

Stud. Medicine

2

35p+5

295

123

418

Apotekari

 

3

34

164

198

Stud.farmacije

 

1

17

20

37

Med. Tehničark, bolničarki

1

366

3719

 

3719

Svega

5

417

4278

506

5084

U toku rata 1941-45 godine iz Crne Gore poginulo je 417 zdravstvenih radnika , od čega  16 ljekara, 31 student medicine, 3 apotekara i jedan student farmacije i 366 med. Sestara/tehničara i bolničarki/a.

Oz ove tabele se vidi koliko je Jugoslavija izgubila zdravstvenih kadrova u ratu 1941-1945.godine. posle gubitka 712 ljekara, 418 studenata medicine, 198 apotekara i 37 studenata farmacije, trebalo je prođu decenije da bi se zdravstvena služba kadrovski oporavila . to još više važi za Crnu Goru.

Izgubiti 3719 ratnih med. Sestara, bolničarki, koje su većinom bile djevojke, koje nisu postale majke, pored ostalog znači demografsku tragediju. Bolničarke su u 87% slučajeva ginukle u prvim borbenim linijama prilikom ukazivanja prve pomoći ranjemnicima i njihove evakuacije.